Komplexný vstupný dotazník slúžiaci na získanie potrebných informácií za účelom začatia, resp. nastavenia JIAS programu.

dospelý
dieťa

Deti od 5 rokov a dospelí

Na začiatku žiadame rodiča, alebo klienta, aby dôkladne vyplnil rozsiahly online dotazník. Všetky informácie z anamnézy, tehotenstva, vývinu a aktuálnych ťažkostí, sú získavané za účelom optimálneho nastavenia programu, a je nevyhnutné mať ich k dispozícii. Rodič dieťaťa, alebo klient vyplní dotazník, prípadne všetko, čo je relevantné pre daný vek. Po obdržaní dotazníka vám ho v našom centre vyhodnotíme, poskytneme vám spätnú väzbu a odporúčanie pre ďalší postup. Následne sa dohodneme na osobnom stretnutí (tzv. úvodná konzultácia, príp. priamo JIAS diagnostika), na ktoré je potrebné priviesť aj samotné dieťa, pokiaľ sa jedná o detského klienta. Na úvodnej konzultácii sa dohodneme na ďalšom postupe. V prípade potreby urobíme už nejaké základné merania a zhodnotíme aktuálny stav.

Podľa zaťažiteľnosti dieťata, resp. klienta, sa diagnostika vykonáva v ranných, alebo dopoludňajších hodinách. Trvá cca 1,5 hodiny. U detí starších ako 5 rokov je už možné pokúsiť sa urobiť všetky potrebné merania, pokiaľ to stav a okolnosti dieťaťa umožňujú. Súčasťou diagnostiky je doplnenie dotazníka rodičmi, testovanie laterality klienta a následne testy počúvania, zamerané na prah počutia uší jednotlivo, a tiež vo vzájomnej súhre, na testovanie laterality uší voči tónom a voči hovorenému slovu. Následne rodičom alebo klientovi vysvetlíme a popíšeme naše zistenia. Je vhodné priniesť správy od rôznych odborníkov (ORL, psychológ, neurológ, špeciálny pedagóg, pôrodná správa a pod. – čo máte k dispozícii).

V prípade, že máme k dispozícii všetky potrebné merania a testy, je možné uberať sa tzv. individualizovanou formou sluchového tréningu JIAS. Tá spočíva v špeciálne upravenej hudbe, vychádzajúc z individuálnych kriviek audiogramu daného klienta. Tým sa stáva sluchový tréning JIAS adresnejší a efektívnejší.

Pozn.: Postup spolupráce sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých JIAS poskytovateľov. Vyššie popísaný postup platí pre Centrum Avare.

Kontaktujte nás

Máte otázky? Odpovieme vám! Veľmi dobre vieme, že sa jedná o komplexnú tému, ktorá vyvoláva ďalšie a ďalšie otázky. Preto ak máte stále nejasnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať a radi vám zodpovieme vaše otázky.