Vstupný dotazník dospelý klient

Kontaktné údaje

Adresa trvalého bydliska

Korešpondenčná adresa

Úvod

Anamnéza

Auditívne vnímanie, schopnosť počúvať a porozumieť

Pozornosť

Správanie

Koordinácia

Reč

Ciele a očakávania