Na začiatku intervencie je nevyhnutné identifikovať, či symptómy klienta korešpondujú s oblasťami, v ktorých dokáže byť JIAS metóda nápomocná. Pokiaľ je to možné, vykonajú sa všetky potrebné merania (monoaurálna audiometria, binaurálna audiometria, dichotický test počúvania, testy laterality). Na základe výsledkov diagnostiky, vyhodnotenia anamnézy a popísania aktuálnych ťažkostí, sa klientovi vyhotoví špeciálne CD so špecifickou syntetickou hudbou.

Priebeh intervencie

V rámci tohto sluchového tréningu počúvajú klienti CD nosiče s individualizovanými hudobnými sekvenciami v individuálne určenom rozsahu 4 – 12 týždňov. Jednotlivé hudobné sekvencie sú upravené podľa špecifickej krivky počutia daného klienta, ktorá je v rámci tréningu podrobovaná 4 -5 kontrolám. Zväčša sa počúva jedna skladba za deň, pričom dĺžka jednej skladby je v rozpätí 10-15 minút. Cieľom tréningu je pravidelným počúvaním individuálne frekvenčne upravených JIAS skladieb, docieliť zlepšenie sluchového vnímania a spracovávania počutého.

Tréningom je zároveň posilňovaná optimálna spolupráca oboch uší, aby sa spracovanie tónov celkovo optimalizovalo. Výsledky kontrolných stretnutí nenahrádzajú návštevu lekára a neslúžia tiež k určeniu medicínskej diagnózy. Často je odporúčaná popri JIAS intervencii aj realizácia iných terapeutických prístupov, ktoré vo vzájomnej súhre môžu zvýšiť efektivitu programu. Veľmi dôležité pre úspešný priebeh tréningu je pravidelné počúvanie v súlade s individuálnymi inštrukciami.

Priebeh sluchového intervenčného programu

CD nosiče programu musia byť prehrávané na stereo prehrávači, ktorý vie prehrať CD-R nosiče. Na počúvanie musia byť použité slúchadlá dostatočnej kvality. Je veľmi dôležité, aby slúchadlá spĺňali nasledovné požiadavky:

  • slúchadlá NESMÚ zvýrazňovať basy,
  • používajte výhradne káblové slúchadlá (nie bezdrôtové),
  • slúchadlá musia mať vyrovnaný zvuk v obidvoch ušiach,
  • používajte slúchadlá prikladané z vonkajšej strany ucha, nie slúchadlá, ktoré sa vkladajú do uší,
  • slúchadlá by mali byť dobrej kvality (rozsah pokrytia 20 – 20. 000 Hz)

Kvalita slúchadiel je podstatne dôležitejšia než kvalita CD prehrávača.

Odporúčané a overené slúchadlá sú nasledovné: AKG K 44, AKG K 77, Sennheiser HD 201, Sennheiser HD 515, Philips SHP 2700.
AKG K-77 Natural Sound Stereo Headphones (sú dostupné v Centre AVARE k zakúpeniu, alebo k zapožičaniu na dobu medzi dvoma kontrolnými stretnutiami).

Je pre vás alebo vaše dieťa JIAS program vhodný?
Vyplňte nižšie uvedený dotazník, a na základe získaných informácií vám na túto otázku odpovieme.

dospelý dieťa

Použitie MP3 prehrávačov sa z dôvodu straty frekvenčného rozsahu spôsobeného kompresiou audio dát dôrazne neodporúča, nebola by totiž možná stimulácia v plnom potrebnom rozsahu. Interdisciplinárna spolupráca medzi poskytovateľmi JIAS programu a lekármi, prípadne ostatnými terapeutmi je určite v záujme dobrého výsledku programu a v tomto zmysle závisí od samotného klienta, či bude súhlasiť s výmenou informácií medzi jednotlivými odborníkmi (napr. poskytnutím lekárskych správ), nakoľko sa jedná o informácie osobného charakteru, ktoré sú chránené lekárskych tajomstvom.

Hudba je ľuďmi vnímaná rozlične. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že jednotlivé hudobné sekvencie u klienta vyvolajú výrazné rozladenie alebo podráždenie. V takomto prípade prosím bezodkladne kontaktujte Vášho JIAS poskytovateľa. Do niektorých typov CD nosičov sú zakomponované zvukové impulzy s mierne odlišnými frekvenciami, ktoré sú vnímané ako séria rýchlo pulzujúcich tónov tzv. “ binaurálne beaty”.

V niektorých prípadoch je potrebné tzv. “ovzdušňovanie stredného ucha”, teda jemné a citlivé vyrovnávanie tlaku na stenu bubienka vytvorením tlaku vzduchom zadržaným v ústnej dutine, pri zapchatí nosa. Postup ovzdušňovania Vám detailne vysvetlí Váš JIAS poskytovateľ, nakoľko v niektorých prípadoch, ako pri akútnom zápale ucha, alebo pri zavedených ventilačných trubičkách, ovzdušňovanie praktizované byť nesmie.

Ak by ste sluchový intervenčný program museli prerušiť na dlhšiu dobu, napr. kvôli chorobe, informujte Vášho JIAS poskytovateľa a poraďte sa s ním o optimálnom postupe. Ukončenie programu sa realizuje po poslednom kontrolnom stretnutí redukciou počúvania podľa presnej inštrukcie, čo umožní upevnenie účinku celkovej sluchovej intervencie.

Dbajte na to, aby CD nosiče neboli používané (počúvané) osobami, pre ktoré nie sú určené a tiež, dajte pozor, aby ste pri obdržaní nového CD nosiča vždy počúvali to aktuálne CD (označte CD napr. na obale poradovým číslom, alebo predchádzajúce CD odložte, aby nedošlo k zámene nosičov).

Klient teda v domácom prostredí počúva túto špecifickú hudbu po dobu 4-12 týždňov. Jedná sa o syntetickú hudbu, ktorá stimuluje rôzne frekvenčné oblasti podľa potrieb daného klienta (frekvencie, ktoré má menej senzitívne, ako by mal mať sa stimulujú výraznejšie a naopak frekvencie, ktoré má až príliš senzitívne, pri nich sa senzitivita inhibuje). Celý program stimulácie trvá obvykle 6-18 mesiacov (v priemere 9 až 10 mesiacov). Túto formu intervencie nazývame aj ako individualizovanú.

V prípade, že sa jedná o maličké dieťa, alebo o klienta, u ktorého nie je možné vykonať všetky potrebné testy a merania, uberáme sa cestou tzv. neindividualizovanej formy stimulácie. Pri nej vychádzame predovšetkým z anamnézy a informácií od rodičov. Program taktiež prebieha v domácom prostredí identickým spôsobom. Po uplynutí doby počúvania daného CD prichádzajú rodičia s dieťaťom na kontrolu, na ktorej mu je v prípade potreby vytvorené ďalšie CD.

Kontaktujte nás

Máte otázky? Odpovieme vám! Veľmi dobre vieme, že sa jedná o komplexnú tému, ktorá vyvoláva ďalšie a ďalšie otázky. Preto ak máte stále nejasnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať a radi vám zodpovieme vaše otázky.