Vstupný dotazník

Kontaktné údaje

Adresa trvalého bydliska

Korešpondenčná adresa

Úvod

Neurológia

Anamnéza

Vývin

Situácia vášho dieťaťa

Správanie

V škole

Sluch

Zrak

Reč

Pozornosť

Koordinácia

Ciele a očakávania