Podľa zaťažiteľnosti dieťata, resp. klienta, sa vykonáva v ranných, alebo dopoludňajších hodinách. Obvykle je možné ju realizovať s deťmi staršími ako 5-6 rokov. Trvá cca 1,5 – 2 hodiny.

Testy sluchového spracovávania

V rámci JIAS testovaní sa prostredníctvom monaurálnych a binaurálnych testov počúvania skúma priebeh kriviek pravého a ľavého ucha, teda akú frekvenciu klient vníma pri akej hlasitosti. Skúma sa zároveň aj vzťah kriviek oboch uší k sebe navzájom, či je priebeh harmonický, či je jednoznačné, ktoré ucho je dominantné, alebo preferované, do akej miery funguje spolupráca uší a aké rozdiely sú vo vnímaní tónov a reči.
Dichotický test počúvania rozširuje získané informácie o tom, do akej miery je klient schopný vytesniť ruchy okolia v rovine hovorenej reči, do akej miery presne diferencuje jednotlivé hlásky, či stíha primerané tempo slovného toku, či nie je nesúlad medzi pravým a ľavým uchom atď.
Skúma sa tiež auditívna, ale aj celková laterálna preferencia / dominancia klienta, ktorá hrá dôležitú rolu pri nastavení samotnej sluchovej stimulácie (či pôjde o cielené posilnenie jednej, alebo druhej hemisféry).

Na základe uvedenej diagnostiky je možné vyhodnotiť kvalitu sluchového spracovania v porovnaní s jeho optimom, vyhranenosť laterality v sluchovom spracovaní, rýchlosť spracovania uší jednotlivo a vo vzájomnej spolupráci. Všetky tieto faktory majú výrazný vplyv na pozornosť človeka, na kvalitu a rýchlosť spracovania sluchových podnetov, sú predpokladom pre nadobúdanie schopností a zručností potrebných v procese vzdelávania, teda pre čítanie, písomný, ale aj verbálny prejav.

V prípade, že je možné vykonať komplexnú diagnostiku, alebo aspoň kompletnú monoaurálnu audiometriu, sluchový program JIAS realizujeme tzv. individualizovanou formou.

Ak sa rozhodnete intervenčný program podstúpiť, zabezpečíme stimulačný CD nosič, ktorý vám bude odovzdaný, alebo bude doručený na vašu domácu adresu a oboznámime vás tiež s dôležitými aspektmi programu. Klient bude podľa typu CD nosiča počúvať 4 – 12 týždňov jedno CD v pravidelných intervaloch (zväčša 1 skladbu denne 6 dní v týždni), pričom jedna skladba trvá zhruba 10 minút.

Je pre vás alebo vaše dieťa JIAS program vhodný?
Vyplňte nižšie uvedený dotazník, a na základe získaných informácií vám na túto otázku odpovieme.

dotazník

Kontaktujte nás

Máte otázky? Odpovieme vám! Veľmi dobre vieme, že sa jedná o komplexnú tému, ktorá vyvoláva ďalšie a ďalšie otázky. Preto ak máte stále nejasnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať a radi vám zodpovieme vaše otázky.