Čo je to Porucha sluchového spracovávania (PSS)?

PSS je skratka pre „Poruchu sluchového spracovávania“. Jedná sa o poruchu, pri ktorej má dieťa ťažkosti so spracovávaním počutých informácií. Obvykle to znamená, že niečo malo nepriaznivý vplyv na spracovanie alebo interpretáciu počutého. Ľudia s touto poruchou majú často normálny sluch (počujú dobre) a inteligenčne taktiež spadajú do oblasti normy, avšak majú problém spracovať to, čo počujú. Nejedná sa teda o to, či počujú alebo nepočujú. Ich problém spočíva práve v tom „AKO“ počujú.

Porucha sluchového spracovávania (PSS)

PSS je veľmi často nepresne identifikovaný problém, pretože veľa symptómov sa objavuje pri iných ťažkostiach alebo diagnózach, ako sú napr. poruchy učenia, ADHD, alebo aj pri depresii. Napriek tomu, že PSS je často zamieňaná s ADHD, je možné trpieť obidvomi poruchami súčasne. Je taktiež možné mať ADHD a narušenú komunikačnú schopnosť alebo poruchy učenia.

Toto je komplexný problém postihujúci približne 5% detí školského veku. Tieto deti nie sú schopné spracovávať počuté informácie rovnakým spôsobom ako ostatní, pretože funkcie ich uší a mozgu nie sú dostatočne vzájomne skoordinované. Niečo má nepriaznivý vplyv na spôsob, akým ich mozog rozpoznáva a interpretuje zvuky, najmä zvuky produkujúce reč.

Klienti s PSS často nerozonávajú jemné rozdiely medzi jednotlivými hláskami v slove, aj napriek tomu, že sú vyslovené dostatočne nahlas a presne. Tieto ťažkosti sa obvykle objavujú v prostredí, v ktorom je prirodzený hluk v pozadí, teda v akomkoľvek bežnom prostredí. Z toho dôvodu deti, ale aj dospelí s PSS majú základné ťažkosti v porozumení reči produkovanej v menej než optimálnych či ideálnych podmienkach (tichá miestnosť bez ruchov okolia či iných zvukov).

Sluchové spracovávanie popisuje to, čo sa stane, keď mozog rozpozná a interpretuje zvuky okolo nás. Keď energia a vibrácia, ktorú rozoznávame ako zvuk, putuje prostredníctvom ucha, pričom je premenená na elektrickú informáciu, ktorú môže mozog interpretovať – to znamená „počuť“.

 • Počutie je fyzická, vrodená vlastnosť človeka. Jedná sa o pasívnu činnosť, ktorá je daná.
 • Počúvanie, je na rozdiel od počutia aktívna vlastnosť, ktorej sa učíme celý život, obzvlášť v prvých rokoch života, kedy sa naše uši vylaďujú na frekvencie materinského jazyka. Počúvanie znamená v istom zmysle správanie.

Sluchové spracovávanie zahŕňa zložitý súbor týchto zručností, ktoré sú pre počúvanie a porozumenie komunikácie nevyhnutné:

 • Vnem – identifikácia existencie zvuku
 • Lokalizácia – schopnosť nájsť a presne určiť zdroj zvuku v prostredí, v ktorom sa poslucháč nachádza
 • Sluchová pozornosť – zameranie sa na hovoriaceho po dobu primeranú veku
 • Sluchová figúra pozadia – schopnosť rozpoznať a vyselektovať hovoriaceho od okolitých nepodstatných zvukov
 • Sluchová diskriminácia – rozpoznávanie a diferenciácia slov, zvukov, ktoré znejú podobne (napr. tieň / sieň; puma / guma atď.)
 • Porozumenie celých slov alebo správ, ak časť z nich chýba. Táto zručnosť je často využívaná v hlučnom prostredí, v ktorom je možné počuť len časť informácií.
 • Sluchová syntéza – schopnosť zlúčiť jednotlivé hlásky do slov (napr. o/k/n/o ….. „okno“)
 • Sluchová analýza – identifikácia hlások (napr. pes = p/e/s), morfém (predpony, napr. „na-variť“; prípony, napr. „žen-a“, „žen-y“) a ďalšie gramatické pravidlá
 • Sluchové asociácie – schopnosť priradiť počutým zvukom význam
 • Sluchová pamäť – pamätanie si ústnych informácií (zahŕňa krátkodobú aj dlhodobú pamäť)

Rozpoznávanie PSS

Klienti s PSS majú obvykle normálny zdravý sluch, pretože dokážu detekovať čisté tóny, ktoré sa do uší dostávajú vo veľmi tichom prostredí (ako napr. miestnosť pre audiometrické vyšetrenie). Ak nie sú sluchové deficity identifikované a podchytené vo veľmi skorom štádiu a veku, mnohé deti neskôr vykazujú oneskorený či narušený vývin reči/jazyka a taktiež problémy s učením. Symptómy PSS môžu variovať od miernych až po veľmi závažné, a môžu byť prítomné v rôznej forme.

Typické prejavy u detí predškolského veku:

 • Oneskorený vývin reči a jazyka, prípadne artikulácia neprimeraná veku
 • Dieťa má ťažkosti nasledovať inštrukcie v domácom alebo školskom prostredí (neprimerane veku)
 • Lepšie reaguje na zabehané rutinné úlohy, ktoré pozná, odpozeralo v porovnaní s novými slovnými inštrukciami
 • Často si vyžaduje zopakovanie povedaného
 • Vykazuje známky frustrácie alebo zmätku, ktoré sa prejavujú buď celkovým odmietaním zapojenia sa do aktivít, alebo dieťa pôsobí, akoby bolo duchom neprítomné, ak je konfrontované s novými inštrukciami či aktivitami
 • Má problém porozumieť inštrukciám v hlučnom prostredí
 • Má ťažkosti naučiť sa rýmovačky alebo jednoduché pesničky
 • Nemá záujem o počúvanie, keď sa mu/jej číta z knihy, prípade text ignoruje úplne
 • Má ťažkosti v oblasti sociálnej komunikácie
 • Vyhýba sa komunikácii s ostatnými deťmi a/alebo dospelými
 • Je ľahko vyrušiteľné, obzvlášť (ale nielen) v hlučnejšom prostredí
 • Nepozorujeme konštantný progres v rečovej a jazykovej oblasti (slovná zásoba sa príliš nerozširuje, produkcia reči a/alebo porozumenie zaostáva, alebo napreduje len veľmi pomaly)
 • Pôsobí, akoby nevenovalo žiadnu pozornosť tomu, keď sa na neho/na ňu hovorí

Typické prejavy u detí školského veku:

 • V správaní sa môžu prejavovať známky podobné symptómom pri poruchách sluchu napriek tomu, že sluch je v poriadku
 • Má podstatne väčšie ťažkosti s verbálnymi, než s neverbálnymi úlohami
 • Podáva nestabilné výkony v úlohách viazaných na reč, jazyk alebo kognitívne spracovávanie
 • Je možné pozorovať oneskorenie v spracovaní obsahu alebo formy jazyka
 • Pretrváva nesprávna výslovnosť neprimeraná veku
 • Je veľmi ľahko vyrušiteľné
 • Odmieta sa zúčastňovať spoločných diskusií v triede, alebo naopak zapája sa nevhodným spôsobom (prispieva do diskusie nevhodným spôsobom, alebo ponúka námety mimo diskutovanej témy)
 • Má problém s vykonaním sekvenčných sluchových úloh („choď do izby, vezmi si pero a prines zošit zo stola“)
 • Má problémy s čítaním a pravopisom
 • V zdravotnej anamnéze sa objavovali chronické zápaly ucha/uší
 • Spieva falošne, hudobné vnímanie je oslabené
 • Oslabené schopnosti riešiť problém
 • Oslabené sociálno-komunikačné zručnosti, alebo ťažkosť nachádzať a udržať si priateľov
 • Príliš sa pri učení spolieha na memorovanie
 • Pomáha mu výraznejšia štrukturalizácia v rámci triedy a vyučovania, aby bolo schopné začať a dokončiť úlohu
 • Prejavuje známky frustrácie pri určitých typoch úloh

Je pre vás alebo vaše dieťa JIAS program vhodný?
Vyplňte nižšie uvedený dotazník, a na základe získaných informácií vám na túto otázku odpovieme.

dospelý dieťa

Mnohé deti vykazujú niektoré z týchto prejavov v určitom čase, alebo nejaký čas. Dieťa s PSS však bude vykazovať tieto prejavy v správaní konzistentnejšie a častejšie v porovnaní s ostatnými deťmi rovnakého veku.

Kontaktujte nás

Máte otázky? Odpovieme vám! Veľmi dobre vieme, že sa jedná o komplexnú tému, ktorá vyvoláva ďalšie a ďalšie otázky. Preto ak máte stále nejasnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať a radi vám zodpovieme vaše otázky.