Podľa zaťažiteľnosti dieťata, resp. klienta, sa vykonáva v ranných, alebo dopoludňajších hodinách. Obvykle je možné ju realizovať s deťmi staršími ako 5-6 rokov. Trvá cca 1,5 hodiny.

Testy sluchového spracovávania

V rámci JIAS diagnostiky sa prostredníctvom monaurálnych a binaurálnych testov počúvania skúma priebeh kriviek pravého a ľavého ucha, teda akú frekvenciu klient vníma pri akej hlasitosti. Skúma sa zároveň aj vzťah kriviek oboch uší k sebe navzájom, či je priebeh harmonický, či je jednoznačné, ktoré ucho je dominantné, alebo preferované, do akej miery funguje spolupráca uší a aké rozdiely sú vo vnímaní tónov a reči.
Dichotický test počúvania rozširuje získané informácie o tom, do akej miery je klient schopný vytesniť ruchy okolia v rovine hovorenej reči, do akej miery presne diferencuje jednotlivé hlásky, či stíha primerané tempo slovného toku, či nie je nesúlad medzi pravým a ľavým uchom atď.
Skúma sa tiež auditívna, ale aj celková laterálna preferencia / dominancia klienta, ktorá hrá dôležitú rolu pri nastavení samotnej sluchovej stimulácie (či pôjde o cielené posilnenie jednej, alebo druhej hemisféry).

Na základe uvedenej diagnostiky je možné vyhodnotiť kvalitu sluchového spracovania v porovnaní s jeho optimom, vyhranenosť laterality v sluchovom spracovaní, rýchlosť spracovania uší jednotlivo a vo vzájomnej spolupráci. Všetky tieto faktory majú výrazný vplyv na pozornosť človeka, na kvalitu a rýchlosť spracovania sluchových podnetov, sú predpokladom pre nadobúdanie schopností a zručností potrebných v procese vzdelávania, teda pre čítanie, písomný, ale aj verbálny prejav.

V prípade, že je možné vykonať komplexnú diagnostiku, alebo aspoň kompletnú monoaurálnu audiometriu, sluchový tréning JIAS realizujeme tzv. individualizovanou formou.

Ak sa rozhodnete intervenčný program podstúpiť, vysvetlíme vám postupnosť a oboznámime vás tiež s dôležitými aspektmi programu. Klient bude v závislosti od typu hudobného setu, veku, symptómov, diagnózy a/alebo cieľa, ktorý chceme dosiahnuť, počúvať 4 – 12 týždňov jeden hudobný set JIAS pozostávajúci z 3 až 6 skladieb v pravidelných intervaloch (zväčša 1 skladbu denne 6 dní v týždni), pričom jedna skladba trvá zhruba 10 minút.

Je pre vás alebo vaše dieťa JIAS program vhodný?
Vyplňte nižšie uvedený dotazník, a na základe získaných informácií vám na túto otázku odpovieme.

dotazník

Kontaktujte nás

Máte otázky? Odpovieme vám! Veľmi dobre vieme, že sa jedná o komplexnú tému, ktorá vyvoláva ďalšie a ďalšie otázky. Preto ak máte stále nejasnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať a radi vám zodpovieme vaše otázky.