Praktický kurz – Individualizovaný sluchový tréning JIAS

Od 25. apríla 2021 24 mája, 2021 Aktuality, Kurzy

Praktický kurz „Individualizovaný sluchový tréning JIAS“ vám dá do rúk účinný nástroj na to, ako môžete zlepšiť rečové a jazykové zručnosti, čítanie, koncentráciu, komunikáciu, celkové sluchové spracovávanie a zredukovať precitlivenosť na zvuky. Dá vám odpoveď na to, prečo napriek tomu, že dieťa počuje dobre, nedokáže dostatočne spracovávať počuté, prečo reaguje oneskorene, prečo sa reč nerozvíja tak, ako by sa mala a čo je možné urobiť pre to, aby sme pomohli.

Sluch je jedným z našich najdôležitejších zmyslov. Umožňuje nám prístup k hovorenej reči, a tým aj ku komunikácii a sociálnym kontaktom. Okrem iného je jedným z najintenzívnejších zdrojov energie pre náš mozog.

JIAS tréning môže byť nápomocný pre deti, mladistvých i dospelých s nasledovnými oblasťami ťažkostí:

 • ťažkosti a poruchy sluchového spracovávania a vnímania
 • ťažkosti s pozornosťou a sústredením, ľahká vyrušiteľnosť rušivými zvukmi okolia
 • ťažkosti s čítaním a písaním – poruchy učenia v rovine dyslexie a dysortografie, ak sú podmienené oslabením auditívneho spracovávania
 • oneskorený vývin reči, oslabené porozumenie reči
 • vývinová dysfázia
 • ťažkosti v artikulácii, tichý, nevýrazný a monotónny prejav
 • ťažkosti s výraznou precitlivelosťou na zvuky, alebo pískanie v ušiach (tinnitus)
 • vnútorný nepokoj, emočné výkyvy spôsobené preťažením a stresom (traumatizácia, syndróm vyhoretia)

Samotný tréning pre klienta pozostáva zo špeciálne komponovanej hudby, ktorá je prispôsobená špecificky potrebám klienta. Klient túto stimulačnú hudbu počúva vždy niekoľko týždňov pravidelne 10 – 15 minút denne v domácom prostredí, cez bežne dostupné mobilné zariadenie alebo tablet a kvalitnejšie slúchadlá prekrývajúce celé ucho.

Lektorka

Mgr. Katarína Sipos

Mgr. Katarína Sipos
Centrum AVARE, Slovensko, národná riaditeľka a odborná garantka JIAS pre SK a CZ

Cena:

Cena kurzu Individualizovaný sluchový tréning JIAS je 250€

Termíny kurzu:

Kurz Individualizovaný sluchový tréning JIAS pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

 • Teoretická časť: 1.10.2021 a 4.10.2021 vždy v čase od 9:00 do 14.00
 • Praktická časť: možnosť výberu termínu: 15.10. alebo 22.10. v čase od 8:30 do 17:30 (na jednom termíne môže byť maximálne 9 ľudí)

V prípade absolvovania teoretickej aj praktickej časti a splnenia všetkých podmienok potrebných pre získanie certifikátu, účastník obdrží certifikát a je oprávnený využívať JIAS sluchový tréning samostatne vo svojej praxi.

Podmienky pre získanie certifikátu.

 • Adekvátne vzdelanie a profesia: napr, psychológ, špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, lekár, fyzioterapeut a rôzne ďalšie pomáhajúce profesie
 • Úspešné absolvovanie teoretickej a praktickej časti kurzu
 • Vypracovanie 2 kompletných diagnostík klientov a kompletné spracovanie objednávok (nemusia byť platiaci klienti)

V prípade, že absolvujete iba teoretickú časť, obdržíte potvrdenie o účasti na webinári v rozsahu 10 hodín. Toto potvrdenie vám neumožní využívať sluchový tréning JIAS vo svojej praxi. Teoretickú časť je možné absolvovať samostatne v cene 180€.

Viac informácií o kurze

Teoretická časť

Termíny: 1.10.2021 a 4.10.2021 vždy v čase od 9:00 do 14.00

Pozostáva z dvoch teoretických dní (online dištančná forma), pričom každý teoretický deň trvá 5 hodín. Táto časť poskytne informácie o teoretickom pozadí JIAS sluchového tréningu, pripomenie základy anatómie ucha, vysvetlí súvislosti medzi ťažkosťami v škole, v reči a problémami s počutím a počúvaním. Taktiež vysvetlí dôležité súvislosti ohľadne laterality ako takej, obzvlášť auditívnej – aký má vplyv na počúvanie a spracovávanie počutého. Poskytne vám veľa informácií o neuronálnom spracovávaní v súvislosti s hudbou a rečou. Poskytne informácie ohľadne hudobných skladieb využívaných v JIAS sluchovom tréningu a vysvetlí aplikáciu programu. Naučíme vás pracovať s aplikáciou Sonorias®, prostredníctvom ktorej ako terapeut budete pracovať, objednávať hudbu pre klienta a prostredníctvom ktorej ju klient bude počúvať v domácom prostredí.

Po absolvovaní teórie je účastník povinný absolvovať test (minimálne na 70%), aby sa mohol zúčastniť praktickej časti. Teoretickú časť je možné absolvovať aj samostatne v cene 180€.

Praktická časť

Termíny: 15.10. alebo 22.10. v čase od 8:30 do 17:30 (na jednom termíne môže byť maximálne 9 ľudí)

Pozostáva z jedného celého dňa (prezenčná forma v Centre AVARE), pričom sa pracuje v 2, maximálne 3 skupinkách po troch účastníkoch. V rámci praktickej časti sa naučíte robiť skríningovú monoaurálnu audiometriu a dichotický test počúvania, rovnako ako aj testy laterality. Tieto merania sú nevyhnutné na to, aby ste boli schopní klienta dôkladne zdiagnostikovať a vedieť spracovať kompletnú objednávku pre svojho klienta za účelom vypracovania individualizovanej hudobnej nahrávky.

Absolvovanie praktickej časti predpokladá 2 podmienky:

 1. účastník úspešne absolvoval test po teoretickej časti s výsledkom 70% a viac
 2. účastník si zakúpil potrebné prístrojové vybavenie pre meranie a diagnostiku

Potrebné prístrojové vybavenie pre meranie a diagnostiku. Existujú dve možnosti, z ktorých si môže účastník vybrať:

Prvá možnosť je zakúpenie štandardného audiometra

  1. Maico MA 28
   prenosný audiometer

   • MA 28 na vzdušné vedenie v cene 1890,- €
   • MA 28 na vzdušné a kostné vedenie v cene 2196,- €
  2. Maico MA 33
   kvalitný audiometer vhodnejší skôr na statickú prácu, ale je možnosť ho aj prenášať v prípade potreby. Má priamo databázové prepojenie na počítač (to pri JIAS diagnostike nie je nevyhnutné, i keď niektorí terapeuti to uprednostňujú).

   • MA 33 na vzdušné vedenie v cene 2376,- €
   • MA 33 na vzdušné a kostné vedenie v cene 2700,- €
  3. Maico MA 25
   prenosný audiometer iba na vzdušné vedenie napájaný z batérií s možnosťou rozšírenia o externý zdroj a kábel na prenášanie

   • MA 25 v cene 1680,- €

Spoločnosť pre zakúpenie audiometra:

AUDIOFON BRATISLAVA
Polereckého 3, 851 04 Bratislava
Ing. Kamil Seginko
Mobil: 0907 178 149
Email: kamil.seginko@audiofon.sk

Je potrebné sa odvolať na Centrum AVARE. V opačnom prípade sú bežné ceny audiometrov približne o 10 až 20% vyššie.

Druhá možnosť je tzv. mobilná verzia audiometra

Táto verzia pozostáva z dvoch súčastí (tablet s mobilnou aplikáciou a slúchadlá), pričom je potrebné mať obidve, aby bolo možné merať a robiť diagnostiku:

Zariadenia na platforme Android

 • mobilná aplikácia Hearing Test Pro (je potrebné si ju zakúpiť na Google play stiahnuť do tabletu). Funguje iba na zariadeniach s operačným systémom Android.
  Cena: cca 4€
 • slúchadlá beyerdynamic DT-770 PRO/32 Ohm
  Cena cca 125€.

Na začiatok vám však postačí aj mobilná verzia, avšak z dlhodobého hľadiska jednoznačne odporúčame zakúpenie audiometra.

Po úspešnom absolvovaní kurzu obdržíte certifikát a stanete sa súčasťou JIAS komunity. Budete oprávnení poskytovať JIAS sluchový tréning, realizovať testy počúvania a objednávať individualizované špecializované hudobné sety pre svojich klientov.

Benefity JIAS komunity

 • úspešní učastníci kurzu sa stanú tzv. JIAS poskytovateľmi – stanú sa členmi komunity JIAS a budú profitovať z jej aktivít
 • budú mať dlhodobú podporu a poradenstvo pri nastavovaní programu pre klienta a vyhodnocovaní výsledkov meraní u ich klientov
 • budú sa môcť zúčastniť ďalších prehlbujúcich vzdelávaní (JIAS supervízie)
 • v prípade aktívnej práce s JIAS sluchovým tréningom je možnosť postúpiť na vyššiu úroveň poskytovaných služieb v zmysle samostatnej tvorby hudobných setov pre klienta

Upozorňujeme, že kurz sa bude realizovať len v prípade, že sa prihlási minimálny počet piatich účastníkov. V prípade zrušenia kurzu z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov, bude kurzovné vrátené v plnej výške. V opačnom prípade sa uhradené kurzovné nevracia.
Všetky študijné materiály sú v slovenskom jazyku. Maximálny počet účastníkov kurzu nie je obmedzený.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Katarina Sipos

Autor Katarina Sipos

Katarína Sipos je národná riaditeľka JIAS pre Slovensko a Česko.

Ďalšie príspevky od Katarina Sipos