Centrum AVARE

Testy počúvania vyžadujú aj od dospelého klienta bez ťažkostí s rečou, veľkú mieru koncentrácie a úsilia. Pre klienta s problémami v oblasti sluchového spracovávania je toto testovanie mnohonásobne náročnejšie. Dbajte na nasledovné:

 • aby klientovi v každej situácii bolo jasné, čo sa od neho očakáva, aké je zadanie,
 • aby bol pohodlne usadený (nohy sú v kontakte so zemou),
 • aby boli minimalizované iné vplyvy, ktoré by mohli rušiť jeho pozornosť (auditívne, ale aj iné).

Monaurálne testovanie

 1. Začnite s ľavým uchom. Audiometer je nastavený na 1000Hz a 20dB.
 2. Ak klient na zaslaný impulz zareaguje, znížte hlasitosť v 10dB krokoch.
 3. Ak klient na impulz nezareaguje, zvýšte hlasitosť v 5dB krokoch, až kým nezaznamenáte reakciu.
 4. Teraz znižujte hlasitosť v 10dB krokoch, kým klient prvý krát nezareaguje. Následne opäť pridávajte hlasitosť v 5dB krokoch kým si nie ste istý, že ste našli prah počutia tejto frekvencie (teda najtichšiu hlasitosť, pri ktorej klient ešte tón počuje).
 5. Zaznamenajte si tento prah počutia na audiometrickom grafe záznamového hárku pre audiometriu modrým X (ak klient pri ňom zareagoval pri viac ako 50% zaslaných podnetov).
 6. Prejdite teraz na frekvenciu 750Hz a zopakujte vyššie popísaný postup (1- 5) aj pri ostatných nižších frekvenciách až po 125Hz. Tento postup môže byť o niečo skrátený, ak sa posledný zistený prah počutia vezme ako východisková frekvencia pre ďalšiu, nasledujúcu frekvenciu. (Pri klientoch, pre ktorých je testovanie veľmi náročné, može byť skrátenie času testovania rozhodujúce pre uspešné zrealizovanie testovania)
 7. Pokračujte ďalej opätovným preverením prahu počutia pri frekvencii 1000Hz. Ak je testovanie pre klienta novou skúsenosťou, tak sa pri opätovnom pretestovaní frekvencie 1000Hz zistí vyššia citlivosť, ako
  pri prvom testovaní. Následne pokračujte ďalej frekvenciou 1500Hz atď. až po 8000Hz.
 8. Po pretestovaní ľavého ucha pokračujte rovnakým spôsobom s pravým uchom. Jednotlivé prahy počutia pri konkrétnych frekvenciách sa do záznamového hárku grafu audiometrie zaznačujú červným krúžkom O.

„Pasce“, na ktoré si treba dať pozor

 • Reaguje klient zdvíhaním ruky lebo si myslí, že to je od neho očakávané, a pritom nereaguje na zvukové podnety?
 • Reaguje úplne nekonzistentne, lebo neporozumel, čo je zadaním a čo je od neho očakávané?
 • Reaguje klient na Echo – efekt, t.j. nezadali ste žiaden podnet a klient reaguje ešte na dozvuk predchádzajúceho podnetu?
 • Reaguje klient veľmi nespoľahlivo, lebo sa nedokáže dostatočne dlho koncentrovať na testovanie?
 • Reaguje klient nespoľahlivo, lebo nedokáže tóny konzistentne spracovať?
 • Reaguje klient oneskorene, teda až niekoľko sekúnd po zadaní tónu – je teda jeho sluchové spracovávanie oneskorené?

Keď po pretestovaní obidvoch uší skúsite zadať opätovne pár niekoľko kontrolných frekvencií na ľavom uchu, získate rovnaké výsledky ako predtým?

Pomôžte si pri testovaní

 • Dbajte na to, aby ste klientovi vždy dôkladne vysvetlili, čo presne má robiť. Myslite na to, že mnohí klienti majú ťažkosti s dlhšími inštrukciami. Dávajte krátke, presné pokyny, a v úvode si krátko zadanie vyskúšajte s klientom.
 • Pokúšajte sa meniť intervaly zadávania tónov tak, aby dieťa nenasledovalo domnelý rytmus ich zadávania. Ak dieťa počuje echo, mali by byť intervaly medzi jednotlivými tónmi dlhšie.
 • Po testovaní ľavého ucha, ako aj po binaurálnych testoch na 20dB a po binaurálnom teste prahu počutia, sa odporúča vždy spraviť prestávku, zložiť klientovi slúchadlá. Pri výraznejších ťažkostiach s koncentráciou môžu byť robené ďalšie prestávky počas testovania, alebo sa testovanie môže rozdeliť na viaceré termíny.
 • Ak je reakcia na zadaný podnet výrazne oneskorená, doprajte klientovi dostatok času na reakciu. Overte si, či je odpoveď skutočne správna tým, že budete striedať dĺžku prestávky medzi zadávaním jednotlivých tónov.
 • Niekedy môže byť potrebné niektoré časti audiometrie zopakovať počas testovania ešte raz. Najmä ak máte pocit, že výsledky, ktoré ste získali na začiatku testovania, nie sú presné a spoľahlivé.

Binaurálne testovanie na úrovni 20dB

Vysvetlite klientovi, že teraz bude počuť tóny niekedy v pravom uchu, inokedy v ľavom uchu a niekedy v oboch ušiach naraz, alebo akoby v strede hlavy. Upozornite na to, že tón môže aj niekoľko krát za sebou zaznieť do rovnakého ucha. Klient nemá predpokladať, že sa tóny budú pravidelne striedať, alebo že po tom, čo tón zaznel 3x v pravom uchu, musí štvrtý krát zaznieť v ľavom uchu. Aby sa zamedzilo mýlenie si pravej a ľavej strany, vyzvite klienta, aby sa vždy dotkol toho ucha/uší, kde tón počuje.

 1. Audiometer je nastavený na 20dB a 1000Hz. V náhodnom poradí zasielajte podnety do pravého ucha, do ľavého ucha a do oboch uší, pričom je cieľom získať 4 výsledky pri zaslaní podnetu do oboch uší naraz, napr. P-P-L- O-( obe) P-L-O-O-L-L-O-P-L-L. Zaznamenajte si len odpovede, ktoré ste získali pri zadaní tónov do oboch uší naraz. Ak získate rozdielne odpovede, poznačte si ich na testovacom hárku vo vertikálnom stĺpci nad testovanou hodnotou frekvencie v prvom binaurálnom teste.
 2. Pokračujte v testovaní na frekvencii 750Hz a celý postup zopakujte rovnako.
 3. Pokračujte v tomto postupe až k hodnote 125Hz.
 4. Iba pri výraznej neistote v úvode tohto testu zopakujte testovanie následne pri 1000Hz ešte raz.
 5. Následne pokračujte v testovaní na frekvencii 1500Hz až 8000Hz rovnakým spôsobom.

Vyhodnotenie výsledkov pri binaurálnom testovaní

Výsledky preferencie uší zaznamenajte na testovacom hárku pod binaurálnym testom prahu počutia do riadku A), ktorý má označenie BPTA pri 20dB. Označte pri testovanej frekvencii výsledok znakom X pri reakcii z ľavej strany a znakom O pri reakcii z pravej strany. Pri reakcii z oboch strán označte výsledok ako O s X v strede.

Ak sa v súvislosti s preferenciou ucha ukáže výsledok ako nejasný, zaznamenajte vo vertikálnom stĺpci pri danej frekvencii všetky odpovede, ktoré ste obdržali. Táto skutočnosť naznačuje výrazný zmätok v preferencii uší. V priebehu sluchového tréningu by malo byť v tejto súvislosti pozorovateľné zlepšenie.

„Pasce“, na ktoré si treba dať pozor

 • Reakcie na podnety zasielané do oboch uší sú nekonzistentné.
 • Reakcie naznačujú, že počas toho, ako tón znie, prechádza jeho spracovávanie akoby z jedného ucha do druhého.
 • Reakcie sú úplne náhodné a nijako nezodpovedajú zasielaným podnetom.
 • Reakcie nasledujú napriek náhodnosti zasielaných podnetov vlastnú pravidelnosť, akoby vlastnú schému, napr. pravá, ľavá, obe, pravá, ľavá, obe…

Pomôžte si pri testovaní

 • Testujte niekoľko krát, aby ste si overili, či klient nereaguje podľa svojej vlastnej schémy, napr. či prichádza reakcia po podnete zaslanom do oboch uší vždy len z ľavej strany, ak je nasledujúci podnet zasielaný do pravého ucha. Alebo či je reakcia na podnet zasielaný do oboch uší, po podnete zaslanom len do ľavého ucha, ešte stále jednoznačne pravá.
 • Doprajte klientovi dostatok času na reakciu a zaznamenajte si tiež, ako celkovo reaguje na testovanie, aby ste si pri budúcich kontrolných stretnutiach mohli porovnať reakcie pri neistých, alebo oneskorených reakciách.
 • Rozumie klient, čo od neho očakávate?
 • Je si klient istý, kde zasielaný podnet počuje? Niektorí klienti nemusia byť v úvode vôbec schopní tento test úspešne absolvovať.

Binaurálne testovanie – prah počutia

Vysvetlite klientovi, že má opäť signalizovať, v ktorom uchu tón (hlasnejšie) počuje, ale tentokrát bude tón veľmi tichý, na začiatku dokonca nepočuteľný. Klient teda musí veľmi pozorne počúvať, a keď si bude istý, že počuje tón, má ukázať v ktorom uchu. Uistite sa, že klient porozumel vašej inštrukcii, že nemá hádať, ale má čakať dovtedy, kým si nebude istý, že počuje jasný tón a až potom má zareagovať.

 1. Začnite pri nastavení audiometra na 1000Hz a hlasitosť znížte o 10dB v porovnaní s výsledkom, ktorý ste zistili pri monaurálnom testovaní, t.j. ak bol prah počutia klienta pri 1000Hz 5dB, tak začnite testovať pri -5dB. To je štandardný proces, môžete pre zjednodušenie začať aj na -10dB pri každej frekvencii.
 2. Dĺžka zasielaného podnetu do oboch uší by mala byť cca 4 sekundy.
 3. Postupne pridávajte hlasitosť v krokoch po 5dB, pričom tón podržte vždy na cca 4 sekundy.
 4. Zaznamenajte si prvú reakciu na zaslaný podnet podľa toho, či bol tón počutý vpravo O, vľavo X, alebo X v O ak bol tón počutý oboma ušami.
 5. Pokračujte v testovaní na frekvencii 750Hz a zopakujte vyššie popísaný postup.
 6. Pokračujte v testovaní až po 25OHz, alebo v závislosti od zariadenia až po 125Hz, a následne nadviažte v testovaní vo vyšších frekvenciách, teda 1500Hz a pokračujte v rovnakom postupe až po 8000Hz.
 7. Poznačte si odpovede klienta na záznamovom hárku v riadku B) s označemím „BPTA pri prahu počutia“ rovnakým spôsobom, ako pri predchádzajúcich testoch ( X, O, alebo krúžok s krížikom v strede).

„Pasce“, na ktoré si treba dať pozor

 • Klient reaguje na úrovni hlasitosti, ktorá je výrazne tichšia, než by ste na základe monaurálneho testovania očakávali.
 • Klient reaguje na tón, ktorý je výrazne hlasnejší, než by ste na základe monaurálneho testovania očakávali.

Pomôžte si pri testovaní

 • Vyskúšajte to ešte raz, aby ste si overili, či nezískate iný výsledok. Ak získate rovnaký výsledok, tak by ste mali preveriť ešte raz aj výsledky monaurálneho testovania. Klienti ale veľmi často vnímajú podnety prichádzajúce do oboch uší aj pri výrazne tichšej hlasitosti, ako pri monaurálnom testovaní.
 • Požiadajte klienta, aby sa pokúsil čo najviac sústrediť, a naozaj presne počúval, či je skutočne potrebné zvýšiť hlasitosť pri testovaní v porovnaní s výsledkom monaurálneho testovania. Tieto požiadavky opakujte vždy, keď je to podľa vás potrebné.

Vyhodnotenie binaurálnej časti audiogramu

 • Sčítajte všetky X (vrátane tých X, ktoré sú súčasťou binaurálnej reakcie pri tóne zadanom do oboch uší – teda X v O) pri teste na úrovni 20dB, a taktiež pri teste binaurálneho prahu počutia (riadok A a B). Poznačte si výsledok L= L1 + L2=…
 • Sčítajte všetky O (vrátane tých O, ktoré sú súčasťou binaurálnej reakcie pri tóne zadanom do oboch uší – teda O v ?) pri teste na úrovni 20dB a taktiež pri teste binaurálneho prahu počutia (riadok A a B). Poznačte si výsledok P= P1 + P2=…
 • Postupujte podľa uvedeného vzorca, teda odčítajte od súčtu R odpovedí súčet L odpovedí (výsledok môže byť aj negatívne číslo) a vynásobte výsledok číslom 100. V ďalšom kroku vydelte tento výsledok súčtom celkového R a L. Výsledok rozhoduje o dominncii ucha.
 • Výsledoch s negatívnou hodnotou nasvedčuje dominancii ľavého ucha, výsledok s pozitívnou hodnotou nasvedčuje dominancii pravého ucha.
 • -100 je výrazná ľavá dominancia, +100 je výrazná pravá dominancia.

Pozorovania

Odporúča sa robiť si popri samotných záznamoch o testovaní aj poznámky k vašim subjektívnym postrehom a pozorovaniam o klientovi počas testovania. Významné sú napr. príznaky počutia echa a oneskorenia v reakciách na podnety, resp. nestálosť reakcií.

JIAS