Centrum AVARE

Preferencia ruky

  • Písanie/kreslenie/strihanie: Poukazuje niečo na to, že dieťa pri písaní, kreslení a strihaní ruky strieda? Napr. pravou rukou pracuje na pravej strane papiera a ľavou rukou na ľavej strane papiera? Používá dieťa tú istú ruku na všetky aktivity?
  • Obtrhávanie obrázku rukami: Nakreslite jednoduchú okrúhlu tvár s ušami a požiadajte dieťa, aby obrázok obtrhalo rukami z papiera tak, aby uši neodtrhlo. Pozorujte: Ktorá ruka je vedúca (vedúca ruka obtrháva) a aktívna, ktorá pasívna (drží papier)?
  • Počet bodiek v kruhoch: Nakreslite štyri rovnako veľké kruhy na papier tak, aby boli rovnomerne rozložené (dva vedľa seba a dva pod sebou). Klientovi zadajte inštrukciu, aby najskôr jednou rukou robil bodky do kruhov v jednej diagonále a následne druhou rukou do kruhov v druhej diagonále. Na aktivitu má na každú ruku vyhranených 10 sekúnd. Počítanie: Koľko bodiek sa nachádza v kruhoch, ktoré dieťa robilo pravou rukou? Koľko bodiek sa nachádza v kruhoch, ktoré boli robené ľavou rukou?
  • Hádzanie lopty: Požiadajte klienta, aby vám niekoľko krát hodil jednou rukou tenisovú (prípadne podobne veľkú) loptičku.
  • Chytanie lopty: Nechajte klienta niekoľko krát chytiť loptu tak, ako sám chce. Ak chytá oboma rukami, požiadajte ho, aby teraz chytal iba jednou rukou. Snažte sa loptu hádzať smerom na stred tela a následne aj pravú a ľavú stranu.
  • Driblovanie: Požiadajte klienta aby dribloval tak, ako pri basketbale.
  • Otváranie marmelády: Postavte menší pohár s marmeládou pred klienta na stôl tak, aby bol v stredovej línii jeho tela. Požiadajte klienta, aby otvoril vrchnáčik marmelády a podal vám ho. Následne položte otvorenú marmeládu aj vrchnáčik opäť na stôl a požiadajte klienta, aby ich zavrel. Aktivitu zopakujte 3 krát.

Preferencia nohy

Položte loptu postupne na päť pomyslených bodov polkruhu pred klientom a požiadajte ho, aby loptu kopol do bránky, ktorú vytvoríte z vašich dlaní spojených do tvaru poloblúka.

Preferenca očí

Diaľka: Stojíte cca 5m pred klientom. Požiadajte ho, aby prekrytím svojich dlaní vytvoril malý, trojuholníkový otvor medzi svojimi palcami, a aby ruky v lakťoch následne vystrel a oboma očami sa na vás pozrel. Vy uvidíte jeho dominantné oko.

Blízko: Klient drží v rukách papier s malou dierkou v strede vo výške jeho očí. Pohľad má klient upriamiť na dobre rozpoznateľný predmet v blízkosti a papier má pomaly priťahovať k svojej tvári, pričom nesmie stratiť daný predmet z dohľadu. Ku ktorému oku si klient pritiahne papier s dierkou?

Preferencia ucha

Vypočítate ju podľa predlohy od Kjelda Johansena.

Hemisferálna preferencia

  • Test s pohárikom vody: Klient stojí 4–5m od stola (alebo inej podložky), na ktorom je umiestnený plastový pohárik, do polovice naplnený vodou. Klient by mal mať okolo seba dostatok priestoru. Testujúca osoba stojí za klientom a požiada ho, aby si ruky dal za chrbát a priniesol plastový pohárik s vodou k nemu v zuboch bez toho, aby čo i len trošku vody vylial. Aktivita sa opakuje 8 krát. Pozorovanie: sledujte na ktorú stranu sa klient otáča, keď berie pohárik do úst a prináša ho k vám. Poznačte si koľkokrát sa klient otočil do pravej a koľko krát do ľavej strany. Tento test poskytuje náznak orientácie, v ktorej hemisfére sa dominantne odohrávajú procesy spracovania reči.

Klienti praváci (uprednostňujúci pravú ruku) bez ťažkostí s učením sa s veľkou pravdepodobnosťou budú točiť do ľavej strany.

  • Zakrúžkovanie krížikov: nakreslite 12 krát X na papier v troch radoch po 4 X v jednom rade. Požiadajte klienta, aby krížiky zakrúžkoval po jednom rukou, ktorou bežne píše. Pozorujte: Do ktorého smeru vedie klient kruh pri zakrúžkovaní? V smere hodinových ručičiek alebo v prostismere hodinových ručičiek? Deti v veku od 7 – 8 rokov a staršie, by mali krúžkovať v protismere hodinových ručičiek.
JIAS