Johansenova Individualizovaná Auditívna Stimulácia

Sluchový tréning postavený na hudbe, individualizovaný špecificky podľa hemisferálnej preferencie a frekvencií počutia

Len s touto registráciou JIAS – poskytovateľa ste oprávnený aktívne ponúkať poskytovanie sluchového tréningu podľa Johansen IAS a objednávať JIAS CD nosiče. Zaväzujete sa pred každou prvou objednávkou pre konkrétneho klienta podpísať s ním (resp. s jeho zákonným zástupcom) „Zrušenie záväzku o mlčanlivosti“ voči Centrum AVARE, s.r.o. a JIAS – Sanne Hortraining CD’s. Ste oprávnený používať JIAS logo v priestoroch, kde vykonávate Vašu činnosť a tiež na Vašej webovej stránke. Môžete sa tiež zapísať na webstránke JIAS www.jias.sk / www.jias.de ako JIAS – poskytovateľ.

Registrácia je bezplatná. Predpokladom registrácie je úspešné absolvovanie JIAS-praktického kurzu. Ďalej ste oprávnený zúčastňovať sa ďalších prehlbujúcich JIAS vzdelávaní – JIAS Update kurzu, JIAS supervíznych stretnutí. Ak sa nezúčastníte minimálne jedného prehlbujúceho vzdelávania počas dvoch rokov nasledujúcich po absolvovaní praktického kurzu, ponechávame si právo zrušenia registrácie, a to z dôvodu zabezpečenia kvality poskytovaných služieb.

Do odvolania, prípadnej zmeny alebo zrušenia, sa zapisujú nasledovné údaje do zoznamu terapeutov na webovej stránke www.jias.sk / www.jias.de.

Registrácia

Kontaktné údaje:

Adresa:

Potvrdenie a podpis:

Vaše meno a priezvisko vpísané do tohto poľa vyjadruje váš podpis a súhlas s registráciou.
Sending